OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.Predmet općih uvjeta
Ovi Opći uvjeti poslovanja uređuju poslovne odnose između društva Prostor Plus d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) i Kupaca robe i proizvoda iz prodajnog asortimana Prodavatelja (u daljnjem tekstu: roba). Ovi Opći uvjeti odnose se na sve odnose između Prodavatelja i Kupaca, osim ako se Prodavatelj i Kupac za pojedini slučaj nisu dogovorili drukčije. U tom se slučaju drukčijim  uogovorom smatraju samo dogovori u pisanom obliku. Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta poslovanja, ako drukčije nije ugovoreno.

2.Prodajni asortiman
Prodavatelj može bez prethodne obavijesti u program uvesti novu robu ili određenu robu povući iz prodajnog programa, a obvezan je dobaviti robu za koju je već potvrdio narudžbu.

3.Ponude i narudžba
Za prihvat ponude i potvrdu narudžbe potrebno je prethodno uplatiti 60 % cijene, a ostatak ugovorene cijene Kupac isplaćuje Prodavatelju najkasnije 3 dana prije isporuke i montaže robe.

4.Cijena
Prodavatelj u svojim ponudama, odnosno predračunima uzima u obzir cijene iz trenutačno važećih cjenika. Sve cijene vrijede FCA skladište prodavatelja, ako na ponudi nije napisano drukčije. Dostava na području Grada Splita i u kugu 100km je uključena u cijenu ukoliko vrijednost ponude prelazi iznos od 5.000,00 kn (uključujući PDV).

5.Definicija radnoga dana
»Radni dan« znači razdoblje od 9.00 do 20.00 sati, svaki dan u tjednu od uključujući ponedjeljka do uključujući petka (logistika, nabava).

6. Rokovi dobave
Informativni rokovi dobave navedeni su u ponudi, odnosno predračunu Prodavatelja. Rok dobave određuju Prodavatelj i Kupac sporazumnoza svaku pojedinu narudžbu. Prodavatelj se obvezuje naručenu robu isporučiti što je prije moguće, a ovisno o dostupnosti robe na skladištu proizvođača i proizvodnji naručene robe. Dogovoreni rokovi isporuke su okvirni i nisu obvezujući za Prodavatelja. U svakom slučaju, uvjeti isporuke smatraju se obustavljenima u slučajevima koji su izvan utjecaja Prodavatelja.

7.Uvjeti plaćanja
Kupac je dužan platiti 60 % predujma kao uvjet prihvata ponude, a preostali iznos najkasnije tri dana prije isporuke robe. Dinamika plaćanja može biit i drugačije dogovorena s kupcem. Plaćanje se smatra izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavatelju budu na računu vidljiva sredstva koja je na račun Prodavatelja uplatio Kupac. Ako Kupac ne plati svoje obveze u dogovorenom roku, Prodavatelj ima pravo odmah prekinuti daljnju isporuku robe prema Kupcu sve dok Kupac ne podmiri svoje dospjele obaveze.

8.Preuzimanje robe
Kupac je dužan odmah nakon obavijesti o stavljanju na raspolaganje preuzeti robu. Kod kašnjenja s preuzimanjem, Kupac je uz pridržaj drugih prava koja mu pripadaju, dužan platiti trošak skladištenja Prodavatelju. Ukoliko su moguće djelomične isporuke, Prodavatelj ima pravo takvu isporuku izvršiti prema vlastitom izboru. Svaka djelomična isporuka je posao za sebe i Prodavatelj ga ima pravo naplatiti posebno. Obveza i rokovi isporuke bit će u stanju mirovanja sve dok Kupac kasni s plaćanjem ili ne izvrši neku radnju potrebnu za obavljanje poslovnog naloga. Svaka promjena narudžbe od strane Kupca, može dovesti do promjene prvot no ugovorenih rokova isporuke.

U slučaju preuzimanja u sjedištu prodavatelja, kupac mora pregledati robu, u smislu količine i kvalitete, prije utovara na prijevozno sredstvo. Kupac mora najaviti preuzimanje najkasnije 2 dana prije predviđenog preuzimanja. Ako Kupac ne preuzme robu u roku od 14 dana od datuma obavijesti o spremnosti robe za preuzimanje, Prodavatelj može zahtijevati 0,5 % prodajne vrijednosti robe koja je spremna za preuzimanje, za svaki započeti tjedan kašnjenja za pokriće troškova koje ima Prodavatelj zbog kašnjenja Kupca pri preuzimanju robe. U slučaju kašnjenja pri preuzimanju robe opasnost od slučajnog oštećenja ili uništenja robe započinje od dana kad Kupac počne kasniti.  U slučaju preuzimanja robe u mjestu navedenom na tovarnom listu ili dobavnici, Kupac mora istovariti robu najkasnije u roku od 4 sata i još prije i za vrijeme istovara prekontrolirati robu. O transportnim oštećenjima treba napisati zapisnik koji potpišu prijevoznik i preuzimatelj robe. Oštećenu robu treba fotografirati prije odnosno najkasnije za vrijeme istovara. Kupac, odnosno preuzimatelj robe mora kod istovara uvažavati upute Prodavatelja. Roba vraćena prodavatelju ne smije imati druga oštećenja osim reklamiranih te mora biti vraćena Prodavatelju u dogovorenom roku i originalnoj ambalaži. Vidljive greške Kupac mora odmah prijaviti, odnosno u roku od osam dana od dana preuzimanja robe. Ako u roku od osam dana nakon dostave robe na dogovoreno mjesto nije predana reklamacija robe, smatra se da je roba prihvaćena.

9.Pravo vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne podmiri sve svoje obveze neovisno o njihovoj osnovi. U slučaju da Kupac postupa u suprotnosti s Potvrdom narudžbe ili sklopljenim ugovorom, osobito u slučaju kašnjenja plaćanja, Prodavatelj ima pravo robu preuzeti natrag.
Time se ne smatra da je Prodavatelj odstupio od ugovora, osim ako to izričito ne izjavi u pisanom obliku.

10.Jamstvo
Kupac mora proizvode upotrebljavati kao dobar gospodar i u skladu s uputama Proizvođača/Prodavatelja. Za dobavljenu i isporučenu robu vrijedi jamstvo Proizvođača u trajanju od dvije godine. U slučaju kašnjenja kod preuzimanja robe zbog krivnje Kupca, jamstveni rok počinje teći s danom kad Kupac počne kasniti. Prigovor Kupca u vezi s uvjetima jamčenja i jamstva gasi se kod Kupčevih intervencija, popravaka ili pokušaja popravaka te u slučaju ako to radi neovlaštena treća osoba. Zamjenski dijelovi prelaze u vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj jamči za popravke koje je on izveo. Iz jamstva su isključeni elementi ili dijelovi elemenata koji su podložni brzom trošenju ili oštećenju te proizvodi koji se nisu održavali ili s kojima se nije rukovalo u skladu s važećim uputama Prodavatelja.

11. Odgovornost
Prodavatelj ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu Kupcu kao posljedica njegovih zakašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza, osobito zbog nepravilnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata, izmjere ili bilo kojih drugih informacija koje je zajamčio Kupac te ima pravo zahtijevati povrat svih eventualnih troškova, gubitaka ili štete.

12. Odstupanje od ugovora
Prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako je zbog više sile, štrajka ili nekih okolnosti koje nije sam prouzročio u nemogućnosti ispuniti ugovorne obveze;
– ako je Kupac pismeno dogovoreni rok plaćanja prekoračio za više od 14 dana i ne dogovori se za naknadni rok;
– ako je stranka zbog velikog nemara dala neistinite podatke o svojim obvezama koje ugrožavaju njezinu sposobnost ispunjenja;
Kupac ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako Prodavatelj namjerno ili uslijed velikog nemara prouzroči da je dobava ili isporuka robe nemoguća;
– ako se Prodavatelj ne pridržava ni naknadnoga produženog roka. Naknadni rok daje Kupac Prodavatelju prema dogovoru.
U slučaju da stranke odustanu od ugovornog odnosa, moraju jedna drugoj vratiti ili podmiriti sve pri mljene usluge. U tom se slučaju uvažava moguće smanjenje vrijednosti.

13. Čuvanje poslovne tajne
Stranke se obvezuju da će sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije i druge podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa čuvati kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, kao i 5 (pet) godina nakon prestanka istog.
U poslovnu tajnu ubrajaju se:
skice, sheme, izračuni, formule, upute, popisi, dopisi, zapisnici i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Stranka zbog kršenja poslovne tajne po ovoj odredbi odštetno odgovara za materijalnu i nematerijalnu št etu. Stranke mogu samo pismenim dogovorom odrediti izuzeće ove odredbe.

14. Ustupanje potraživanja i obavijesti
Kupac se obvezuje da neće trećim osobama ustupiti nikakva potraživanja od Prodavatelja bez njegove prethodne pismene potvrde.

15. Sporovi
Svi mogući sporovi koji mogu nastati u vezi s važećim sklapanjem, kršenjem, prestankom i pravnim odnosima koji proizlaze iz ovoga ugovornog odnosa rješavat će se sporazumno. Za sporove koji se ne budu mogli riješiti na taj način bit će nadležan sud u Splitu, a poštovat će se hrvatsko materijalno pravo ako među strankama ne bude drukčije dogovoreno.

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?
Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime i e-mail, te dodatno ako je navedeno: tvrtka, telefonski broj.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na newsletter su: e-mail adresa.
Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka
Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:
• pravo na pristup podacima i uvid u podatke
• pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na povlačenje privole
• pravo na podnošenje prigovora
• pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
• pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našoj web stranici. Također nas možete konktatirati i telefonom koji je naveden na web stranici ili putem slanja pošte na našu adresu koja je navedena na web stranici.

Sigurnost vaših osobnih podataka
Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Korištenje kolačića (cookies)
Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.
Što su kolačići?
Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.
Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.
Vrste kolačića
• Kolačići sesije i Trajni kolačići
o Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
o Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
• Kolačići prve i treće strane
o Kolačići prve strane (first-party cookies) – izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
o Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.
• Neophodni i ostali kolačići
o Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
o Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
o Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
o Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:
• PHPSESSID
o Kolačići s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.
o Kolačići prve strane – Ova internet stranica
o Sesijski kolačić
• cc_cookie_accept
o Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika – prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
o Kolačići prve strane – Ova internet stranica
o Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
• cc_cookie_decline
o Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika – prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
o Kolačići prve strane – Ova internet stranica
o Sesijski / Trajni kolačić (ako prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
• exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski)
o Razni kolačići koji počinju sa ‘exp_’. To su striktno neophodni kolačići postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije… Ovim kolačićima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. ‘exp_last_visit’ i ‘exp_last_activity’ pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. ‘exp_tracker’ prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice. ‘exp_csrf_token’ se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte.
o Kolačići prve strane – Ova internet stranica
o exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolačići, ostalo su trajni kolačići
o exp_cart trajanje 24h, ne prikuplja osobne podatke, služi samo za identifikacijski broj vaše košarice
• _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi – 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)
o Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

o Kolačići prve strane – Ova internet stranica
o Trajni kolačić
o Trajni kolačići
o Ova web stranica koristi MailChimp za upravljanje svim pretplatama na naše mailing liste i za upravljanje kreiranje i slanje e-pošte pretplatnicima tih popisa. Mailchimp koristi kolačić sesije za praćenje korisnika putem postupka prijave kada podnose podatke putem obrasca za prijavu (pretplatu). Pravila o privatnosti za MailChimp dostupna su na: http://www.mailchimp.com/legal/privacy/
o .mailchimp.com: OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent, _ga, _gcl_au, _gid, _mcid, optimizelyEndUserId
o Trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće?
Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.
Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.
Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.